Μετράει:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


A.
Τάσεις Συμπεριφοράς στις ακόλουθες κρίσιμες ιδιότητες που σχετίζονται με την θέση εργασίας και παρέχουν υποδείξεις για την βελτίωση της απόδοσης:

       o Παραγωγικότητα
       o Ποιότητα στην εργασία
       o Κίνητρα
       o Ομαδική Εργασία
       o Επίλυση Προβλημάτων

B. Ανταπόκριση στο εργασιακό στρες, την αποθάρρυνση και τις συγκρούσεις.

C. Πώς να κινητοποιήσετε τον υπάλληλο.

D. Εάν ο υπάλληλος είναι εσωτερικά υποκινούμενος ή θα χρειαστεί κινητοποίηση από εξωτερικό παράγοντα.

 
............................................................................................................................

Πόσος χρόνος χρειάζεται:

.
.
15 λεπτά

............................................................................................................................

Μελέτη Εγκυρότητας:
.
1998, 2001
............................................................................................................................
2 εκθέσεις:
.
.
Ατομική Έκθεση, για αυτοβελτίωση
Διοικητική Έκθεση, για τον επιβλέποντα ή τον διευθυντή
............................................................................................................................
Διαχείριση:
.

Internet, Χαρτί / Μολύβι
............................................................................................................................
Scoring Options:
.
Internet