° Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων

Η συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος επιβάλουν στις επιχειρήσεις την υιοθέτηση και εφαρμογή Διεθνών Προτύπων - Συστήματα Διαχείρισης, ικανοποιώντας και πιστοποιώντας σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Η HR&B SOLUTIONS διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενδεικτικά των παρακάτω συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων :

1. ISO 9000 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).
2. ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
3. HACCP (Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου).
4. OHSAS 18000 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής).

Το 2004 αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας και πιστοποιήθηκε το πρώτο τριπλό σύστημα διαχείρισης (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000) σε μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην Κρήτη, ένα από τα ελάχιστα πανελλαδικά, το οποίο ενσωματώθηκε στην διοικητική πλατφόρμα TBSM