° Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό την καταγραφή των απαιτήσεων, ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής, της επιχείρησης σε πληροφοριακά συστήματα (MIS, ERP, CRM) και την υποβολή των βέλτιστων προτάσεων.

Δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής (MIS, ERP, CRM).